3,7,7-trimethyl-4-phenyl-1,4,6,7,8,9-hexahydro-5H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-5-one

1,2,4-trichlorobenzene.png