(E)-1-(Benzyloxy)-4-(2-nitrovinyl)benzene

1,2,4-trichlorobenzene.png