256981-r-(r,s*)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-methyl-3-[4-(phenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-propanol

1,2,4-trichlorobenzene.png