2-(4-Chlorophenyl)-4-methoxybutanenitrile (41)

1,2,4-trichlorobenzene.png