6-(Cyano(4-fluorophenyl)methyl)picolinonitrile (25)

1,2,4-trichlorobenzene.png