2-[2-(4-quinolinylmethylene)hydrazino]benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png