3-(Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene-hydrazinocarbonyl)-1-methyl-pyridinium

1,2,4-trichlorobenzene.png