4-(Furan-2-ylmethylene-hydrazinocarbonyl)-1-methyl-pyridinium

1,2,4-trichlorobenzene.png