(2-Ethoxy-naphthalen-1-ylmethyl)-(3-morpholin-4-yl-propyl)-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png