(4-(3,5-Difluorophenyl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)(morpholino)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png