Morpholino(4-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png