(4-(4-Phenoxyphenyl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)(piperidin-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png