(4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png