1-(2-amino-5-benzoyl-4-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-2,2-dimethylpropan-1-one

1,2,4-trichlorobenzene.png