(Trifluoromethyl)trimethylsilane

1,2,4-trichlorobenzene.png