2-[(4-chloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png