2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy-4-hydroxy-

1,2,4-trichlorobenzene.png