2(1H)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-methyl-7-nitro-

1,2,4-trichlorobenzene.png