6-chloro-4-hydroxy-3-phenyl-2(1H)-quinolinone

1,2,4-trichlorobenzene.png