5-ethyl-4-hydroxy-1,6-diphenyl-2(1H)-pyridinone

1,2,4-trichlorobenzene.png