3-ethyl-6-fluoro-4-hydroxy-2(1H)-quinolinone

1,2,4-trichlorobenzene.png