2-(4-METHOXYPHENYLAMINO)THIAZOLO[4,5-B]PYRIDINE-5,7-DIOL

1,2,4-trichlorobenzene.png