3-(2,4-dichlorobenzyl)-4-hydroxy-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2(1H)-pyridinone

1,2,4-trichlorobenzene.png