4-hydroxy-3-methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one

1,2,4-trichlorobenzene.png