4-hydroxy-3-mesityl-7-methoxy-2(1H)-quinolinone

1,2,4-trichlorobenzene.png