4-hydroxy-3-mesityl-1-methyl-2(1H)-quinolinone

1,2,4-trichlorobenzene.png