3-(2,4-dichlorobenzyl)-1-(3,4-dimethoxyphenethyl)-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone

1,2,4-trichlorobenzene.png