1-(2,4-dichlorobenzyl)-3-(4-fluorobenzyl)-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone

1,2,4-trichlorobenzene.png