1-(4-chlorobenzyl)-3-(2,4-dichlorobenzyl)-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone

1,2,4-trichlorobenzene.png