7-(diethylamino)-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

7-(diethylamino)-4-hydroxy-2H-chromen-2-one