7-Diethylamino-4-hydroxy-chromen-2-one

7-Diethylamino-4-hydroxy-chromen-2-one