5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamidine

1,2,4-trichlorobenzene.png