4-(5,6-dimethoxybenzothiazolyl)benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png