methyl retinyl alcohol

1,2,4-trichlorobenzene.png