Oxiraneoctanoic acid, 3-[(2Z)-4-(3-ethyloxiranyl)-2-butenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png