(r)-2-(1-methyl-3-oxo-3-phenyl-propenylamino)-3{4-[2-(methyl-pyridin-2-yl-amino)-ethoxy]-phenyl}-propionic acid diethylamine salt

1,2,4-trichlorobenzene.png