trifluormethyl-2'-desoxyuridin

1,2,4-trichlorobenzene.png