Phenol, 3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png