N-(4-{[2-(3,5-dibromo-2-hydroxybenzylidene)hydrazino]carbonyl}phenyl)-2-methylpropanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png