(5Z)-1-methyl-2-sulfanylidene-5-(thiophen-2-ylmethylidene)-1,3-diazinane-4,6-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png