2,5-Dimethoxy-4-propylamphetamine

1,2,4-trichlorobenzene.png