1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png