1-(2,3-dimethylphenyl)propan-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png