2,3-Dimethylamphetamine

1,2,4-trichlorobenzene.png