4-Amino-2-(5-ethyl-benzooxazol-2-yl)-phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png