2-[5-(3-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazol-3-yl]-phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png