ethyl 2-[6-(4-methoxy-6-methylpyrimidin-2-yl)oxypyridazin-3-yl]oxyacetate

1,2,4-trichlorobenzene.png