Benzenamine, 4-[2-(5-chloro-2-benzothiazolyl)ethenyl]-N,N-dimethyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png