N-[(3,5-dimethylpyrazol-4-ylidene)amino]morpholin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png