3-hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[c]chromen-6-one

1,2,4-trichlorobenzene.png