Benzenemethanol, 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]-

1,2,4-trichlorobenzene.png