2-Hydroxymethyl-4-(4'-nitrophenylazo)phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png