5-Heptenoic acid, 7-[3-(1,3,5-undecatrienyl)oxiranyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png